gbru

Stypendia Naukowe i Socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE

Podstawą do uzyskania stypendium socjalnego jest niski dochód netto na jednego członka rodziny, wliczając dochód studenta. Dochód ten jest sumą wszystkich dochodów netto rodziców bądź opiekunów, podzieloną przez liczbę osób w rodzinie. Stypendium wydaje się na wniosek studenta złożony na formularzu poniżej dostępnym do ściągnięcia.

pobierz wniosek

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH + OŚWIADCZENIE

Ta forma stypendium przyznawana jest z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przyznawane jest na wniosek studenta.

pobierz wniosek

pobierz wniosek oświadczenia

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW + OŚWIADCZENIE

pobierz wniosek

pobierz wniosek oświadczenia

 

ZAPOMOGA + OŚWIADCZENIE

Zapomoga jest przyznawana tym studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Przyznawana jest nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% semestralnego czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100% semestralnego czesnego.
Wniosek o jej przyznanie należy złożyć w terminie 30 dni od zdarzenia losowego.

pobierz wniosek

pobierz wniosek oświadczenia

 

STYPENDIUM FUNDOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Studenci mogą otrzymać stypendium fundowane z Funduszy Strukturalnych, jeżeli pochodzą z:

 • obszarów wiejskich (położonych poza granicami administracyjnymi miast);
 • miast do 20 tys. mieszkańców;
 • obszarów o dużym udziale zatrudnionych w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia;
 • zdegradowanych dzielnic miast i obszarów powojskowych, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

 

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE ORAZ WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Warunkiem przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • zaliczenie kolejnego roku studiów;
 • niepowtarzanie roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 • posiadanie osiągnięć naukowych i wykazywanie aktywności naukowej;
 • uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów średniej ocen nie niższej niż: 4,5, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,0.

Warunkiem przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, jest łączne spełnienie następujących warunków.

 • zaliczenie kolejnego roku studiów;
 • nie powtarzanie roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 • uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowanego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek do Rektora Uczelni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem:

www.nauka.gov.pl

POMOC ZWROTNA

Studenci w rodzinach, których dochód na osobę przekracza kwotę kwalifikującą do uzyskania stypendium socjalnego, mogą starać się o uzyskanie kredytu studenckiego udzielanego przez państwo. Kredyty w pierwszej kolejności przyznawane są osobom o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie. O kredyt studencki mogą się ubiegać wszyscy studenci (z wyjątkiem słuchaczy studiów eksternistycznych) pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości w przypadku trudnej sytuacji życiowej studenta (np. wypadek czy choroba) lub niepełnosprawności.
Studenci, którzy znajdą się w gronie 5% najzdolniejszych absolwentów uczelni mogą liczyć na umorzenie do 20% kredytu.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami).

 

 

Facebook - News