gbru

Studia Inżynierskie

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych kierunków oraz obszarów studiów realizowanych w ramach studiów inżynierskich. Nauka trwa 7 se­me­strów . Studia koń­czą się egzaminem dyplomowym i uzy­ska­niem ty­tu­łu in­ży­nie­ra. Absolwent moż­e kon­ty­nu­ować na­ukę na stu­diach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

LOGISTYKA

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku: Logistyka trwają 7 semestrów.

Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

 • Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

WYBRANE PRZEDMIOTY

 

Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy socjologii
 • Język obcy
 • Towaroznawstwo
 • Logistyka zaopatrzenia i gospodarka magazynowa
 • Logistyka dystrybucji
 • Ekologistyka
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Spedycja międzynarodowa
 • Logistyka miejska
 • Usługi logistyczne

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia inzynierskie na kierunku logistyka łączą przygotowanie absolwenta z zakresu nauk społecznych w obrębie nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów oraz towaroznawstwa z przygotowaniem w zakresie nauk technicznych.

Absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do realizacji zadań w różnych obszarach wykorzystania koncepcji  i narzędzi logistyki oraz do tworzenia nowych rozwiązań logistycznych w obszarach określonych specjalnościami: Zarządzanie logistyką, Spedycja międzynarodowa, Logistyka miejska oraz Usługi logistyczne.

Student zdobywa wiedzę z nauk społecznych i technicznych  niezbędną do analizy systemów i procesów logistycznych. Wiedza ta stanowi bazę dla wiedzy ogólnologistycznej obejmującej zagadnienia: towaroznawstwa w logistyce, zarządzania łańcuchami dostaw, ekonomiki i organizacji transportu, logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, logistyki dystrybucji, ekologistyki, systemów informatycznych w logistyce oraz specjalistycznej charakterystycznej dla studiowanej specjalności. Absolwent studiów licencjackich rozumie zarówno twórczą jak i usługową (wspierającą, zabezpieczającą) rolę logistyki  w rozwoju różnych dziedzin życia i działalności człowieka. Potrafi także pracować w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów oraz zarządzać logistyką przedsiębiorstwa. Studia na kierunku logistyka dają możliwość zatrudnienia w działach logistyki małych, średnich i dużych przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki oraz w firmach (przedsiębiortwach) świadczących kompleksowe usługi logistyczne (TSL, KEP). Wiedza z zakresu nauk społecznych pozwala również absolwentowi na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent tych studiów będzie również potrafił kierować zespołami ludzkimi oraz tworzyć miejsca pracy na rynku logistycznym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów.

 WYBRANE STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU LOGISTYKA:

 •     specjalista lub analityk ds. logistyki;
 •     specjalista ds. informacji w logistyce;
 •     specjalista ds. sprzedaży rozwiązań logistycznych;
 •     specjalista ds. kontroli jakości i terminowości;
 •     logistyk ds. procesów produkcyjnych;
 •     specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu;
 •     dyspozytor międzynarodowy;
 •     planista zakupów i transportu;
 •     asystent ds. transportu międzynarodowego;
 •     specjalista ds. logistyki lotnictwa

 

INFORMATYKA

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia I stopnia na kierunku: Informatyka trwają 7 semestrów.

Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

 • Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
 • Język obcy
 • Ergonomia i BHP
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Socjologia
 • Psychologia
 • Analiza matematyczna i algebra liniowa
 • Matematyka dyskretna
 • Statystyka
 • Fizyka
 • Probabilistyka
 • Algorytmy i złożoność
 • Podstawy oprogramowania
 • Architektura systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Inżynieria oprogramowania
 • Projektowanie aplikacji internetowych
 • Technologie sieciowe 
 • Sztuczna inteligencja
 • Grafika komputerowa

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA

W związku z komputeryzacją współczesnego świata, możesz być pewien, że specjalistyczne wykształcenie informatyczne, jakie uzyskasz w Dobrej Uczelni, umożliwi Ci zatrudnienie w większości sektorów na obecnym rynku pracy. Obecnie każda firma, instytucja czy przedsiębiorstwo posiada bowiem dział informatyczny. Zatrudnienie znajdziesz także w administracji państwowej i samorządowej.Absolwent kierunku Informatyka posiada umiejętność zaawansowanego programowania komputerów i systemów sterowania cyfrowego, programowania w sieciach komputerowych, a także obsługi sieciowych systemów operacyjnych, jak również umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji sieciowych aplikacji biznesowych oraz budowy i eksploatacji witryn i portali internetowych.Jako Absolwent będziesz miał możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się budową, wdrażaniem lub konserwacją narzędzi i systemów informatycznych. Zgromadzona na studiach wiedza przygotuje cię również do podjęcia pracy w firmach biznesowych oraz wszystkich instytucjach, w których tego rodzaju narzędzia i systemy są wykorzystywane (jak banki, urzędy czy nowoczesne ośrodki badawczo-rozwojowe).WYBRANE STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA:

 • programista;
 • administrator i operator systemów informatycznych;
 • grafik komputerowy;
 • projektant i twórca oprogramowania;
 • administrator i konstruktor sieci komputerowych;
 • kierownik zespołu programistycznego;
 • informatyk w firmach z nowoczesną technologią;
 • projektant aplikacji graficznych i internetowych; 
 • projektant sieci teleinformatycznych;
 • projektant systemów informatycznych.

 

 

 

 

 

 

Facebook - News