gbru

Studia Magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 4 semestry.Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

 • Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Treści podstawowe Treści kierunkowe
 • Geografia
 • Ekonomia
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Administracja
 • Organizacja i zarządzanie
 • Współczesne systemy polityczne
 • Psychologia zagrożeń
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
 • Prawo Obronne RP

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki oferowanym w programie przedmiotom o treściach podstawowych i kierunkowych oraz szczegółowej wiedzy specjalizacyjnej, po ukończeniu studiów nabędziesz wiedzę oraz kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Dyplom studiów otworzy przed Tobą szansę objęcia odpowiedzialnych stanowisk kierowniczych w organizacjach administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych (takich jak Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu).Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadał wiele umiejętności, które pozwolą Ci na efektywne konkurowanie na rynku pracy. Przede wszystkim będą to umiejętności menedżerskie, uprawniające do kierowania procesami bezpieczeństwa na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Nabędziesz również wiedzę z zakresu administracji oraz nowych technologii, która pozwoli Ci doskonale orientować się w środowisku prawnym oraz informatycznym bezpieczeństwa.Kształcąc naszych studentów, kładziemy również nacisk na to, by po ukończeniu studiów posiadali zdolności kreatywnego, innowacyjnego myślenia, mobilności, elastyczności oraz umiejętności samokształcenia, samorozwoju i rozbudzania zainteresowań poznawczych u ludzi z którymi współpracują.

WYBRANE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 • służby mundurowe (m.in. Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Straż Miejska i Gminna);
 • Biuro Ochrony Rządu;
 • wydziały zarządzania kryzysowego;
 • firmy ochrony osób i mienia;
 • firmy ochrony danych osobowych;
 • urzędy obronne różnego szczebla;
 • pozostałe struktury zajmujące się bezpieczeństwem w administracji państwowej, lokalnej oraz w organizacjach pozarządowych.


ADMINISTRACJA

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia II stopnia na kierunku Administracja trwają 4 semestry.Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch trybów studiowania:

 • Studia stacjonarne (dzienne) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów, konwersatoriów.
 • Studia niestacjonarne (zaoczne) - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w grupach sobotnio-niedzielnych, w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i konwersatoriów;

WYBRANE PRZEDMIOTY

Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
 • Prawo wyznaniowe
 • Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
 • Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów w UE
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Strategia zarządzania w administracji
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Administracja to osoby, które posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu nauk o prawie i administracji, nauk ekonomicznych oraz socjologicznych. Kluczowym obszarem zawodowym, do którego przygotowywani są nasi studenci jest szeroko pojęta administracja. Nie oznacza to, jednak iż nasze studia przygotują jedynie do typowej pracy urzędniczej. Po ich ukończeniu możesz również zajmować stanowiska analityczne, operacyjne, a także menedżerskie, związane z efektywnym zarządzaniem instytucjami rządowymi i samorządowymi. Studia przygotowują również do pracy w prywatnych firmach związanych z podmiotami publicznymi, a także w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych.

Jako Absolwent tego kierunku, oprócz wiedzy z szeroko rozumianej administracji, będziesz również posiadał umiejętności z zakresu interpretacji prawa, pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, skutecznego negocjowania i komunikowania, a także będziesz potrafił podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

WYBRANE MIEJSCA I STANOWISKA PRACY ABSOLWENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA:

 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
 • organizacje międzynarodowe oraz instytucje Unii Europejskiej;
 • organizacje pozarządowe współpracujące z administracją publiczną;
 • kierownicze stanowiska w służbie cywilnej;
 • urzędy pracy, urzędy skarbowe, sądy;
 • firmy doradcze i konsultingowe;
 • służby porządku publicznego (Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska i Gminna);
 • ekspert ds. podatków;
 • doradca finansowy;
 • instytucje służb dyplomatycznych i konsularnych;
 • specjalista ds. wykorzystywania rozwiązań informatycznych w administracji.

 

Facebook - News