Aktualności

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne wiąże się z utrzymaniem porządku publicznego. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy wśród nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry służb mundurowych, instytucji działających w obszarze ochrony osób i mienia oraz podmiotów administracji publicznej realizującej zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Jeżeli wiążą Państwo swoją przyszłość ze stabilną pracą, cenioną społecznie oraz szybszą emeryturą, wybór tego kierunku jest właściwy.

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Bezpieczeństwo Publiczne

Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Poznają zagadnienia związane z szerokim spektrum zadań podmiotów administracyjnych realizujących zadania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Będą przygotowani do podjęcia pracy w takich służbach jak Policja, Straż Graniczna czy Biuro Ochrony Rządu.

Zarządzanie Kryzysowe

Celem specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Studia te pozwolą pozyskać wiedzę na temat, jak radzić sobie z szeroko pojętym kryzysem oraz jak zarządzać ryzykiem czy zmianami z nim związanymi. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w komórkach zarządzania kryzysowego funkcjonujących w różnych instytucjach.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Specjalność ta zapoznaje Studentów z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Kryminologia stosowana

Absolwent specjalności Kryminologia stosowana posiądzie interdyscyplinarną, tj. prawną, kryminologiczną i kryminalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań, genezy, rozmiarów przestępczości w Polsce i na świecie (np. przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, ekonomiczną, jak pranie pieniędzy i inne oszustwa finansowe, cyberprzestępczość, a także zorganizowaną jak handel ludźmi czy porwanie dla okupu), zagadnienia organizacji świata przestępczego oraz innych zjawisk dewiacyjnych. Potrafi rozpoznawać te zjawiska od strony sprawców i ofiar, dokonywać niezbędnych analiz kryminalnych i proponować właściwe metody rozpoznawania i zapobiegania, także w zakresie techniki śledczej.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem będzie posiadał wiedzę dotyczącą najważniejszych zagrożeń państwa i obywateli. Będzie dobrym organizatorem w zakresie właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Będzie posiadał umiejętności w zakresie strategii kształtowania postaw społecznych i aktywności administracji publicznej w stosowaniu środków przeciwdziałania występującym zagrożeniom.

Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych

Specjalność ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji i planowania imprez masowych, wiedzy z zakresu warunków jakie muszą spełniać organizowane imprezy masowe pod względem bezpieczeństwa ich uczestników. Wyrobienie nawyku spojrzenia na wymiar bezpieczeństwa pod względem uczestników poszczególnych imprez masowych, jak i ich organizatorów. Zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń mogących wystąpić w miejscu organizacji imprez masowych.