Studia I Stopnia Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi I
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień I
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I

Studia II Stopnia Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Oligofrenopedagogika
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi II
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień II
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II

pedagogika

W ramach studiów pierwszego stopnia oferowane są następujące specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I stopień) oraz rynek pracy – doradztwo zawodowe (I stopień);
Wybór specjalności został poprzedzony analizą wyzwań obecnego i przyszłego rynku pracy, interpretacjami aktualnych tendencji społecznych, jak również prognozą ich możliwych kierunków rozwoju. Ponieważ nadrzędnym celem studiów w ramach każdej specjalności jest przygotowanie odpowiedzialnych, świadomych i zdolnych do samorozwoju pracowników, podjęto decyzję o realizacji profilu praktycznego. Studia pozwolą kształcić fachowców posiadających sprofilowane, właściwe specyfice danej specjalności, umiejętności i kompetencje społeczne. Poniżej wymieniono kluczowe z nich w odniesieniu do proponowanych specjalności.
W ramach studiów drugiego stopnia oferowane są następujące specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II oraz rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wybór specjalności został również poprzedzony analizą wyzwań obecnego i przyszłego rynku pracy, interpretacjami aktualnych tendencji społecznych, jak również prognozą ich możliwych kierunków rozwoju. Ponieważ nadrzędnym celem studiów w ramach każdej specjalności jest przygotowanie odpowiedzialnych, świadomych i zdolnych do samorozwoju pracowników, podjęto decyzję o realizacji profilu praktycznego. Studia pozwolą kształcić fachowców posiadających sprofilowane, właściwe specyfice danej specjalności, umiejętności i kompetencje społeczne. Poniżej wymieniono kluczowe z nich w odniesieniu do planowanych specjalności .

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I stopień):
- kształtowanie specjalistów, którzy rozumieją kompleksowość i wielowymiarowość zagadnień związanych z wychowaniem i edukacją, w tym między innymi wyzwania dotyczące opieki nad osobami/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- kształcenie specjalistów, którzy umieją podjąć profesjonalne działania związane z wychowaniem/edukacją pozalekcyjną i pozaszkolną, jak również z opieką nad osobami starszymi (kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku itd.);
- kształcenie specjalistów, którzy umieją stosować różne techniki związane z dynamiką grupy, w różnych kontekstach i sytuacjach (przełamywanie barier, pokonywanie kryzysów jako fazy procesu grupowego, wspólne definiowanie celów itd.);
- kształcenie specjalistów, którzy znają i/lub przewidują współczesne zagrożenia, głównie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, oraz umieją im przeciwdziałać, na przykład poprzez adekwatną organizację życia społecznego i działania profilaktyczne;
- kształcenie specjalistów, którzy są zdolni do kształtowania zachowań prospołecznych za pomocą adekwatnych metod, technik i środków wychowawczych/edukacyjnych.
Absolwenci specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach, internatach, świetlicach, klubach, ośrodkach wychowawczych, ogniskach, pogotowiach opiekuńczych itd.

Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi I

Specjalność rynek pracy – doradztwo zawodowe (I stopień):
- kształcenie specjalistów, którzy rozumieją przesłanki i istotę założeń tzw. edukacji przez całe życie;
- kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania pracowników do elastycznego reagowania na zmieniające się wyzwania zawodowe, związane z mobilnością, zmianą miejsca pracy czy modyfikacjami wynikającymi ze wzrostu roli nowych technologii;
- kształcenie specjalistów, którzy są świadomi złożoności czynników wpływających na planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
- kształcenie specjalistów, którzy rozumieją przyczyny i konsekwencje przekształceń na rynku pracy (zmiana profilu różnych stanowisk, pojawienie się nowych zawodów, wykrystalizowanie się nowych oczekiwań względem „starych” zawodów itd.);
- kształcenie specjalistów, którzy przewidują wpływ działalności zawodowej człowieka na jego funkcjonowanie w innych sferach życia.
Absolwenci specjalności „rynek pracy – doradztwo zawodowe” mogą podjąć pracę w działach human resources (HR) i działań szkoleń przedsiębiorstw różnych branż, jak również w doradztwie zawodowym (np. ośrodki doradztwa zawodowego, urzędy pracy).

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień I

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizacją jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: - pedagogiki resocjalizacyjnej, - patologii społecznych, - terapii uzależnień, - terapii resocjalizacyjnej, - pedagogiki zdrowia, - diagnostyki pedagogicznej w wychowaniu resocjalizacyjnym, - metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych, a także diagnozy uzależnień.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do nauczania w przedszkolu oraz prowadzenia zajęć w szkole we wczesnym etapie edukacji. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu: - pedagogiki przedszkolnej, - pedagogiki wczesnoszkolnej, - dydaktyki szkolnej, - socjologii i psychologii kształcenia i wychowania, - metodyki zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu, - zastosowania technik multimedialnych w pracy z dziećmi, - pedagogiki zdrowia. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz w szkole we wczesnym etapie edukacji, a także w innych instytucjach wymagających kwalifikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II:
kształtowanie specjalistów, którzy rozumieją kompleksowość i wielowymiarowość zagadnień związanych z wychowaniem i edukacją, w tym między innymi wyzwania dotyczące opieki nad osobami/uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
kształcenie specjalistów, którzy umieją podjąć profesjonalne działania związane z wychowaniem/edukacją pozalekcyjną i pozaszkolną, jak również z opieką nad osobami starszymi (kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku itd.);
kształcenie specjalistów, którzy umieją stosować różne techniki związane z dynamiką grupy, w różnych kontekstach i sytuacjach (przełamywanie barier, pokonywanie kryzysów jako fazy procesu grupowego, wspólne definiowanie celów itd.);
kształcenie specjalistów, którzy znają i/lub przewidują współczesne zagrożenia, głównie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, oraz umieją im przeciwdziałać, na przykład poprzez adekwatną organizację życia społecznego i działania profilaktyczne;
kształcenie specjalistów, którzy są zdolni do kształtowania zachowań prospołecznych za pomocą adekwatnych metod, technik i środków wychowawczych/edukacyjnych.
Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych: przedszkolach, szkołach, internatach, świetlicach, klubach, ośrodkach wychowawczych, ogniskach, pogotowiach opiekuńczych itd.

Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi II

Specjalność rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi (II stopień):
- kształcenia specjalistów zdolnych do planowania indywidualnej, długofalowej ścieżki kariery pracowników;
- kształcenie specjalistów, którzy w definiowaniu i planowaniu zadań zawodowych umieją uwzględnić indywidualne predyspozycje i preferencje danego pracownika, jak również jego słabsze strony;
- kształcenia specjalistów świadomych cech czy postaw, które mogą stanowić ograniczenie lub przeszkodę w harmonijnym rozwoju danego środowiska zawodowego;
- kształcenie pracowników, którzy rozumieją zasady oceniania efektów pracy oraz nagradzania i motywowania pracowników, jak również umieją tworzyć narzędzia ewaluacyjne (kwestionariusze, wywiady indywidualne, wywiady typu fokus itd.);
- kształcenie specjalistów, którzy znają ogólne zasady dydaktyki, głównie w zakresie andragogiki, i rozpoznają aktualne trendy na rynku szkoleniowym.
Absolwenci specjalności „rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi” mogą podjąć pracę w działach human resources (HR) i działach szkoleń przedsiębiorstw różnych branż, jak również w doradztwie zawodowym. Specjalność ta jest skierowana w pierwszej kolejności do studentów, którzy podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackich) realizowali specjalność „rynek pracy – doradztwo zawodowe”.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów II stopnia na specjalności Oligofrenopedagogika jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu nasilenia.
Program studiów na specjalności Oligofrenopedagogika obejmuje zagadnienia związane z:
- koncepcjami edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów o obniżonej (w różnym stopniu) sprawności intelektualnej;
- metodami i technikami wspierania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu;
- zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psychospołecznym uczniów oraz wyborem najlepszych metod i form pracy.
Ukończenie studiów w tym zakresie pozwoli na uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień II

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podejmowania pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z resocjalizacją jednostek niedostosowanych społecznie oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnostyki niedostosowania społecznego, jego odmian i uwarunkowań osobowościowych oraz środowiskowych, a także diagnozy uzależnień. Oczekuje się, że będą oni w stanie projektować i skutecznie realizować zindywidualizowane programy oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie oraz dorosłych. Powinni też być przygotowani do profesjonalnego wykorzystania współczesnych metod terapeutycznych w pracy resocjalizacyjnej oraz prowadzenia terapii uzależnień. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje do pracy w szerokiej gamie placówek i instytucji, które zajmują się profilaktyką społeczną i resocjalizacją oraz terapią uzależnień. Mogą to być m. in: świetlice socjoterapeutyczne, izby dziecka, ogniska i ośrodki wychowawcze, placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze), zakłady poprawcze, zakłady karne oraz inne placówki resocjalizacyjne, a także policja, straż miejska oraz poradnie i specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień. Kończący studia będą też przygotowani do pracy w charakterze kuratorów społecznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do nauczania w przedszkolu oraz prowadzenia zajęć w szkole we wczesnym etapie edukacji. Kończący studia powinni posiadać wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz w szkole we wczesnym etapie edukacji, a także w innych instytucjach wymagających kwalifikacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że absolwenci będą zdolni skutecznie rozwiązywać trudne problemy wychowawcze, a także kształtować cechy osobowości dzieci. Będą posiadać umiejętności diagnozowania trudności dzieci w uczeniu się, wykrywania zaburzeń emocjonalnych i wad wymowy oraz podejmowania stosownych działań zapobiegawczych. Inną ważną cechą kończących tę specjalność powinna być umiejętność pracy z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.