Publikacje

Zeszyty Naukowe zeszyt 3 (40) Kwartalnik

Zeszyty Naukowe zeszyt 3 (40) Kwartalnik

Bezpieczeństwo Wysp Brytyjskich w kontekście procesu pokojowego w Irlandii Północnej

dr Grzegorz Mathea
"Bezpieczeństwo Wysp Brytyjskich w kontekście procesu pokojowego w Irlandii Północnej"

Praca przedstawia stan bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Irlandii i Irlandii Północnej w świetle porozumień pokojowych dotyczących przywrócenia rządów autonomicznych w Irlandii Północnej i stabilizacji bezpieczeństwa wewnętrznego tego obszaru. Autor bardzo starannie i w sposób udokumentowany przedstawił zarówno genezę, jak i przebieg konfliktu w Irlandii Północnej oraz wysiłki i porozumienia na rzecz przywrócenia pokoju na jej terenie. Zarysował również wpływ rozpoczętego procesu pokojowego na bezpieczeństwo W. Brytanii oraz Republiki Irlandii. W końcowej części pracy autor pokusił się także do opisania znaczenia Brexitu dla losów procesu pokojowego w Irlandii Północnej oraz perspektywy zjednoczenia Irlandii, czyli włączenia do Republiki Irlandii Irlandii Północnej. Wydaje się słuszną opinia autora, że idea zjednoczenia Irlandii nie znajduje masowego poparcia w Irlandii Północnej z uwagi na sprzeciw protestanckiej społeczności stanowiącej większość mieszkańców tej prowincji.

Zeszyty Naukowe zeszyt 2 (39) Kwartalnik

Zeszyty Naukowe zeszyt 2 (39) Kwartalnik

Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty

prof. dr hab. Marek Ilnicki, dr Łukasz Nowakowski, dr inż. Igor Protasowicki
"Geopolityka współczesnego bezpieczeństwa energetycznego. Wybrane aspekty"

Dużą wartością pracy jest jej stosunkowo szerokie podejście do podjętego tematu. Autorskie teksty prezentują zarówno problematykę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza w świetle zagrożeń wynikających z rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i kwestie wpływu Federacji Rosyjskiej i europejskiej energetyki jądrowej na bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej. Takie podejście pozwala czytelnikowi spojrzeć szerzej na problemy związane z bezpieczeństwem energetycznym i uzyskać dane dotyczące zarówno aktualnego stanu w tej dziedzinie, jak i zorientować się w perspektywach wyjścia z pojawiających się trudności.

Zeszyty Naukowe zeszyt 1 (38) Kwartalnik

Zeszyty Naukowe zeszyt 1 (38) Kwartalnik

Publikacje 2016

Nowakowski Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski
"Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski - wpływ europeizacji i globalizacji"

Do dyspozycji czytelnika oddano dogłębne i wyczerpujące opracowanie zawierające odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ europeizacji i globalizacji na politykę bezpieczeństwa energetycznego Polski, w szczególności, jaka jest rola przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa i jakie czynniki go determinują. Publikacja została oparta na obszernej bazie źródłowej, na którą składa się bogata literatura i dokumenty strategiczne dotyczące bezpieczeństwa kluczowych państw europejskich i pozaeuropejskich. Monografia ta jest kompetentnym naukowym studium problematyki wpływu procesów internacjonalizacyjnych na politykę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ma niezaprzeczalne walory dydaktyczne i zasługuje na uwagę badaczy i studentów studiów z obszaru nauki o bezpieczeństwie i pokrewnych.
prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki

Nowakowski, Ilnickii Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski, Prof. dr hab. Marek Ilnicki
"Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo - wybrane zagadnienia"

(...) Autorzy poszczególnych tekstów poruszają niezwykle istotne i aktualne problemy, takie jak bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej, kształtowanie się globalnego rynku skroplonego gazu, rola Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym terroryzmem, czy też wpływ finansów publicznych na bezpieczeństwo ekonomiczne państw oraz kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi. Znacząca dynamika międzynarodowej przestrzeni bezpieczeństwa sprawia, że kwestie geopolityki, zwłaszcza w kontekście gospodarczym i społecznym, podlegają nieustannym przeobrażeniom. Dlatego też wiele rozważań i wniosków zawartych przez autorów w tekstach odnosi się do spraw bieżących, określających determinanty przestrzeni bezpieczeństwa tu i teraz, co stanowi niezwykle cenne informacje dla wszystkich badaczy zainteresowanych przedmiotową problematyką.
Z recenzji prof. nadzw. dra hab. Bogumiła Szmulika

Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej - Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej

dr Łukasz Nowakowski, dr Igor Protasowicki,
mgr Marcin Jastrzębski, mgr inż. Maciej Janowski
"Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej - Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej"

Przedmiotem niniejszego opracowania są zmiany polityki energetycznej Polski na tle procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym oraz polityk energetycznych wybranych państw oraz lokalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych.

dr Jan Znajdek
artykuł: "Zakaz wstępu na imprezę masową"

Ochrona informacji a wywiad gospodarczy. Zagadnienia kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

dr Jan Znajdek
"Ochrona informacji a wywiad gospodarczy. Zagadnienia kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne"

Publikacja przedstawia kwestie kryminologiczne, kryminalistyczne i prawne związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem przestępczości obejmującej złożone zagadnienia dotyczące dostępu do informacji publicznej i ochrony informacji reglamentowanych prawnie, a szczególnie zagadnienia przeciwdziałania cyberprzestępczości, na tle współczesnych potrzeb społecznego zapotrzebowania w tej kwestii.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników instytucji ochrony prawnej, jaki studentów z zakresu: wywiadu gospodarczego, prawa, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego oraz administracji, zarządzania, kryminologii i kryminalistyki, a także wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem informacji.

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Tom 14 Zeszyt 1 (34) Kwartalnik

Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel, Hieronim Szafran, Robert Szafran

Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Przedmiotem prezentowanych dociekań jest strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ukierunkowana na ochronę narodowych interesów i wartości w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego we współczesnych uwarunkowaniach globalnych, regionalnych i narodowych wpływających na jej formowanie i urzeczywistnianie, rozpatrywana na tle porównawczym strategii bezpieczeństwa wybranych państw: USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Czech. Autorzy szeroko omawiają proces tworzenia bądź aktualizowania strategii bezpieczeństwa. Książkę wyróżnia aktualność wykorzystanych materiałów, a omawiane strategie bezpieczeństwa ilustrują zarówno tempo ewolucji środowiska bezpieczeństwa Polski, jak i dynamikę zmiany położenia geostrategicznego kraju po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku.

Zdzisław Nowakowski, Igor Protasowicki, Jan Rajchel, Hieronim Szafran

Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Monografia jest próbą zdefiniowania i scharakteryzowania roli Premierów RP w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego na tle szeroko zarysowanych przemian polityczno-ustrojowych po roku 1989. Wnosi nowe treści do obiegu naukowego w sferze polityki bezpieczeństwa państwa, wpisuje się w nowatorski nurt dyskusji nt. przeszłej, obecnej i przyszłej roli Premiera RP w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa.

Marek Żukowski

Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Przywrócenie samorządności w Polsce oznaczało odejście od centralizacji, dawało szansę na zbudowanie państwa lokalnego, sformułowało rozwój społeczeństwa. Autor podjął prace nad genezą samorządu RP. Starał się przedstawić nie tylko przebieg dyskusji o samorządzie, ale i przebieg działań podejmowanych przez naukowców, publicystów, polityków. Cezura czasowa analiz (lata 1990-2010) ma charakter umowny. Zakres tematyczny jest jednak szerszy. Proces przekształceń ustrojowych nie został jeszcze zakończony - traktuje o tym ostatni rozdział monografii, który zawiera wciąż aktualne pytania odnośnie do kształtu i formy działania samorządu terytorialnego w III RP.

Marek Żmigrodzki, Radosław Żmigrodzki, Andrzej Żebrowski, Marta Michalczuk-Wlizło
Red. nauk. Marek Żmigrodzki

Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Przeciwdziałanie lub minimalizowanie następstw współczesnych zagrożeń wymaga, obok regulacji prawnych, dobrego przygotowania administracji rządowej i samorządowej na wszystkich poziomach zarządzania państwa tak w stanach poprzedzających kryzys, jak i w czasie jego trwania. Publikacja omawia problemy związane z kryzysem i zarządzaniem kryzysowym.

Red. nauk. Kazimierz Doktór, Zdzisław Sirojć, Marek Żukowski

Warszawa-Legnica 2011, Wyd. Naukowe Mega-Plast dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy & Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Publikacja prezentuje różnorodne tematy współczesnych zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych, głównie w zakresie zarządzania gospodarką, które dokonują się w okresie transformacji, czyli ewolucji od starego do nowego ładu. Przemiany przełomu XX i XXI wieku są przedmiotem badań licznych naukowców, a książka wpisuje się w dorobek nauk zajmujących się m.in. zarządzaniem gospodarczym, kierowaniem procesami społecznymi, rządzeniem politycznym.

Red. Arkadiusz Letkiewicz, Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel

Warszawa 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

Opublikowane materiały konferencyjne dotyczą obszarów tematycznych związanych ze wspólną europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, udziałem Polski w operacjach UE oraz prawnymi i organizacyjnymi aspektami bezpieczeństwa narodowego. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest integralną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

Marcin Jurgilewicz, Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel
Red. nauk. Kazimierz Rajchel

Warszawa 2011, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Opracowanie omawia problem wypadków drogowych w Polsce i ich skutki, ukazuje formy i metody prowadzenia przez Policję statystyk zdarzeń drogowych oraz podejmuje problematykę ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Analizuje ponadto szczególne środki prawne stosowane w tejże ochronie.

Janusz Płaczek

Warszawa 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

Publikacja szeroko przedstawia wyniki analiz związane z kształtowaniem się myśli obronno-ekonomicznej w Polsce. Opracowanie jest studium analityczno-empirycznym opartym na dostępnej literaturze przedmiotu i nie wątpliwie jest przydatne dla wszystkich którzy interesują się wiedzą z zakresu gospodarczo-obronnego Polski.

Red. Jerzy Kisielnicki, Arkadiusz Letkiewicz, Kazimierz Rajchel, Elżbieta Ura

Warszawa 2010, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Zarządzać kryzysem to znaczy działać z uwzględnieniem zasad planowania, realnej oceny ryzyka, analizy sił, środków i posiadanych zasobów. Publikacja szeroko omawia problematykę zarządzania kryzysowego, która dziś odgrywa istotną rolę. Centralną funkją zarządzania jest koordynacja coraz bardziej złożonego życia społecznego.

Praca zbiorowa

Warszawa 2010, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

Publikacja szeroko omawia różnorodne metody wspomagania zarządzania. Mowa jest o informatycznych systemach używanych w przedsiębiorstwach, sztucznej inteligencji w kontekście rozwoju informatyki oraz o bezpieczeństwie informacji w systemach teleinformatycznych.