Aktualności

Kierunki rekrutacji 2018/2019

Studia I Stopnia Licencjackie

Administracja Publiczna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
E-Administracja
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zamówienia publiczne

Studia II Stopnia Magisterskie

Administracja Publiczna
Negocjacje i Mediacje w Administracji
Systemy finansowania projektów unijnych
Administracja Służby Zdrowia
Logistyka w administracji
Komunikacja społeczna w administracji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Zamówienia publiczne
Administrowanie turystyką krajową i międzynarodową

Studia I Stopnia Licencjackie

Bezpieczeństwo Publiczne
Zarządzanie Kryzysowe
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Kryminologia stosowana
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych

Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Studia I Stopnia Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rynek pracy – doradztwo zawodowe

Studia II Stopnia Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Oligofrenopedagogika
Pedagogika pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi