Rejestracja kandydatów na studia

Proszę o przyjęcie mnie na studia:
Invalid Input
Proszę o przyjęcie mnie na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 na kierunek:
Wybierz kierunek
Invalid Input
Proszę wskazać specjalności które Panią / Pana interesują (maks. 2 pozycje).
Deklaracja preferencji wyboru specjalności ma charakter wstępny. Właściwy wybór specjalności nastąpi w trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami. Deklaracja wyboru specjalności nie jest obligatoryjna.

A. Dane osobowe
Wprowadź nazwisko
Wprowadź imię
Podaj datę urodzenia
Podaj miejsce urodzenia
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane

B. Adres stałego zameldowania
Podaj kod
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane
Invalid Input
Podaj dane
Podaj dane

C. Adres do korespondencji

Proszę wypełniać tylko w przypadku, gdy jest on różny od adresu stałego zameldowania

Podaj dane

D. Ukończona szkoła średnia
Podaj nazwę szkoły
Podaj datę ukończenia
Podaj dane
Podaj dane

E. Ukończona szkoła wyższa
Podaj datę ukończenia
Podaj dane
Podaj dane

F. Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata
Wybierz kierunek

G. Miejsce pracy

H. Stosunek do służby wojskowej
Invalid Input
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych oraz na wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb Uczelni, w szczególności marketingu i promocji, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U.02.101.926), w zbiorach danych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w Warszawie oraz oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługujących mi prawach w związku z wyrażeniem niniejszej zgody.
brak zgody na przetwarzanie danych