Rejestracja kandydatów na studia

Proszę o przyjęcie mnie na studia:
Invalid Input
Proszę o przyjęcie mnie na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 na kierunek:
Wybierz kierunek
Invalid Input
Proszę wskazać specjalności które Panią / Pana interesują (maks. 2 pozycje).
Deklaracja preferencji wyboru specjalności ma charakter wstępny. Właściwy wybór specjalności nastąpi w trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami. Deklaracja wyboru specjalności nie jest obligatoryjna.

A. Dane osobowe
Wprowadź nazwisko
Wprowadź imię
Podaj datę urodzenia
Podaj miejsce urodzenia
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane

B. Adres stałego zameldowania
Podaj kod
Podaj dane
Podaj dane
Podaj dane
Invalid Input
Podaj dane
Podaj dane

C. Adres do korespondencji

Proszę wypełniać tylko w przypadku, gdy jest on różny od adresu stałego zameldowania

Podaj dane

D. Ukończona szkoła średnia
Podaj nazwę szkoły
Podaj datę ukończenia
Podaj dane
Podaj dane

E. Ukończona szkoła wyższa
Podaj datę ukończenia
Podaj dane
Podaj dane

F. Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata
Wybierz kierunek

G. Miejsce pracy

H. Stosunek do służby wojskowej
Invalid Input
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy, że:
1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji a po przyjęciu na studia w ramach procesu dydaktycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w Warszawie;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych Uczelni; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru oraz toku studiów;
3) dane osobowe kandydatów/studentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a po przyjęciu na studia w ramach procesu dydaktycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie na studia może być: uczelnia, uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) dane będą przechowywane przez okres wskazany ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
7) Kandydatowi/Studentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/rezygnacją ze studiów. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
8) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji/toku studiów dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
9) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji/toku studiów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia na studia oraz w ramach toku studiów nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów/studentów;
10) Kandydatom/Studentom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji/toku studiów narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji/toku studiów, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym;
11) podanie danych zawartych w niniejszym wniosku nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na studia, co oznacza, że podanie danych zawartych w wniosku o przyjęcie na studia jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do placówki.
brak zgody na przetwarzanie danych