Drodzy Studenci

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 7 stycznia 2014 r., wszyscy Studenci studiów I stopnia zostali zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze minimum 480 godzin (12 tyg. roboczych) do końca V semestru studiów.

Informacje organizacyjne

Przynajmniej tydzień przed planowanym terminem przystąpienia do odbywania praktyk, studenci powinni zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych w celu ustalenia następujących szczegółów:

  • terminu i miejsca odbywania praktyki (dane adresowe pracodawcy)
  • zakresu obowiązków praktykanta, zgodnego z kierunkiem studiów

Na podstawie informacji o jednostce, w której realizowane będą praktyki, wydane zostaną następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie na praktykę
  • skierowanie na praktykę 
  • dzienniczek praktyk
  • podanie z prośbą o zaliczenie praktyk studenckich
  • porozumienie o współpracy

Wnioski i podania

Pobierz dokumenty:

Wniosek o skierowanie na praktykę

Podanie z prośbą o zaliczenie praktyk studenckich

Podanie o przesunięcie terminu zaliczenia praktyk*

* Na pisemny wniosek studenta, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu zaliczenia praktyk lub odbycie praktyk w danym roku akademickim w innym wymiarze niż wynika to z "Planu Praktyk".

Studenci z doświadczeniem zawodowym

Studenci posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe, związane z kierunkiem studiów, mogą ubiegać się o zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk. 
Aby skorzystać z tej formy zaliczenia, należy złożyć następujące dokumenty:

Dokumenty i zaświadczenia odbycia praktyk

 Studenci po odbyciu praktyk zobowiązani są do wypełnienia i złożenia dzienniczka praktyk oraz następujących dokumentów: