Szanowni Studenci

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia.

Cele praktyk

• Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania.
• Poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji.
• Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, itp.
• Przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.
• Stworzenie dogodnych warunków aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Miejsce odbywania praktyk

Praktyki studenckie odbywają się w Zakładach Pracy, z którymi Uczelnia zawarła porozumienie w sprawie organizacji praktyk. Studentowi za odbycie praktyki zawodowej nie przysługuje wynagrodzenie. Zakład Pracy może jednak zawrzeć ze studentem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na okres odbywania praktyki. Szczegółowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, określają wtedy strony umowy.
Praktyki studenckie mogą być realizowane również jako: staże zawodowe, praca zawodowa, samozatrudnienie lub wolontariat w uprawnionych instytucjach, pod warunkiem, że charakter wykonywanych czynności zawodowych związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

Zasady odbywania

W pierwszych dniach praktyk student powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną Zakładu Pracy, jego wewnętrznym regulaminem i zasadami BHP, oraz – gdy jest to konieczne – odbyć na terenie podmiotu odpowiednie szkolenie i uzyskać certyfikat dostępu do wydzielonych pomieszczeń i udziału w określonych procedurach na terenie Zakładu Pracy.
W czasie trwania praktyk student jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, pokrycia kosztów dojazdu na praktykę, kosztów wyżywienia oraz kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki.
Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje z upoważnienia Rektora Dyrektor Instytutu.
We wszystkich działaniach Uczelnia współpracuje ściśle z Biurem Karier i wspólnie podejmuje działania w zakresie:
• poszukiwania ciekawych ofert praktyk,
• pozyskiwania atrakcyjnych miejsc pracy,
• informowania o targach pracy,
• przekazywania informacji o sposobach podnoszenia kwalifikacji przez studentów,
• przekazywania informacji o interesujących seminariach, szkoleniach, konkursach,
• gromadzenia i przekazywania informacji o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w kraju i za granicą,
• prowadzenia bazy danych o firmach współpracujących z Uczelnią,
• udzielania informacji dotyczących wymagań i oczekiwań firm wobec przyszłych pracowników.
Czas trwania praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków kształcenia
Zgodnie ze standardami kształcenia praktyki studenckie muszą odbyć studenci studiujący na wszystkich kierunkach kształcenia.

Czas trwania praktyk dla poszczególnych kierunków jest następujący (ilość godzin w trakcie toku studiów):

• EKONOMIA I stopnia – 480 godzin
• EKONOMIA II stopnia – 480 godzin
• TURYSTYKA I REKREACJA – 480 godzin
• PEDAGOGIKA I stopnia- 480 godzin
• PEDAGOGIKA II stopnia – 480 godzin
• INFORMATYKA I stopnia (nabór 2018) – 480 godzin
• INFORMATYKA I stopnia (nabór 2017 i wcześniejsze) – 240 godzin
• LOGISTYKA I stopnia (nabór 2018) – 480 godzin
• LOGISTYKA I stopnia (nabór 2017 i wcześniejsze) – 240 godzin
• ADMINISTRACJA I stopnia (nabór 2018) – 480 godzin
• ADMINISTRACJA I stopnia (nabór 2017 i wcześniejsze) – 240 godzin
• ADMINISTRACJA II stopnia (nabór 2018) – 480 godzin
• ADMINISTRACJA II stopnia (nabór 2017 i wcześniejsze) – 0 godzin

Tryb i kryteria zaliczenia praktyk.

Praktyka studencka musi być zrealizowana i zaliczona zgodnie z planem studiów. Zaliczenie następuje na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów, opatrzonych pieczęcią Zakładu Pracy i podpisanych przez przedstawiciela Zakładu Pracy, takich jak:
1.karty informacyjnej wraz z pozytywną opinią wypełnioną przez zakładowego opiekuna praktyk,
2.zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej poświadczonego ze strony Zakładu Pracy;
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
• zaświadczenie z zakładu pracy
• wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie z organizacji pożytku publicznego (wolontariat) potwierdzające co najmniej dwumiesięczną współpracę,
• zaświadczenie potwierdzające współpracę z przedsiębiorcą.
3.Dziennika Praktyk zawierającego systematyczny zapis wykonywanych zadań potwierdzony przez zakładowego opiekuna praktyk oraz uwagi studenta o odbytej praktyce.
W przypadku realizacji praktyk w ramach stażu zawodowego, pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub wolontariatu decyzję o zwolnieniu z odbywania praktyk zawodowych, potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia oraz przyznaniu odpowiadających przedmiotowi „Praktyka zawodowa” liczbie punktów ECTS podejmuje Dyrektor Instytutu.
Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.

Do pobrania:

ul. Łabiszyńska 25
  • 03-204 Warszawa
  • (22) 814 22 17
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  • GODZINY PRACY

    poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
    sobota: 8.00 - 15.00