Dr inż Paweł Górski
 • Logistyka towarów (magazynowanie, transport, opakowalnictwo)
 • Logistyka w usługach
 • Ekologistyka
 • Logistycznie zorientowany system gospodarki odpadami
 • Logistyka miejska (towarowy transport miejski)
 • Komunikacja miejska
 • Zintegrowane systemy transportowe, kongestia transportowa)
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Infrastruktura logistyczna
 • Logistyka kryzysowa
Dr Jerzy Jakubczak
 • Zagadnienia prawa pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • Zawieranie umów międzynarodowych przez jednostki administracji rządowej
 • Zawieranie porozumień międzynarodowych przez jednostki samorządowe
 • Umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • Instytucje prawa gospodarczego realizowane przez jednostki administracji publicznej
 • Problematyka prawa karnoskarbowego materialnego i procesowego
Dr Izabela Jankowska-Prochot
 • Zadania i zakres jednostek samorządu terytorialnego
 • Zadania i kompetencje jst na przykładzie wybranej jednostki samorządowe
 • Sytuacja prawna radnego
 • Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego
 • Nabywanie obywatelstwa polskiego
 • Status prawny cudzoziemców na terytorium RP
 • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
 • Ochrona danych osobowych
 • Informacja publiczna
 • Struktura, zadania i funkcjonowanie administracji centralnej w Polsce ( np Prezes UOKiK, Szef CBA, KGP)
 • Zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Struktura, zadania i funkcjonowanie administracji rządowej
 • Status prawny cudzoziemców na terytorium RP
 • Stany nadzwyczajne
 • Kontrola sprawowana przez wyspecjalizowane instytucje niezależne od rządu (NIK; RPO, RPD, GIODO, PIP)
 • Prawno – organizacyjne aspekty działania Policji
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i wykroczeń
Dr Andrzej Pielak
 • Zakres tematyczny przedmiotowego seminarium: "Analiza systemowa potrzeb informacyjnych instytucji - jednostek organizacyjnych"
dr Igor Protasowicki
 • Bezpieczeństwo narodowe - perspektywa ogólna i teoria bezpieczeństwa:
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne i zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Geopolityka
Prof dr hab Remigiusz Ryziński
 • Filozofia – przykładowe tematy: Problem istnienia/nieistnienia; Rozróżnienie podmiotu i przedmiotu; Idealizm; Racjonalizm; Religia a filozofia
 • Etyka – przykładowe tematy: Zachowania człowieka w grupie; Normy etyczne; Etyka w relacjach społecznych i osobowych; Wartości moralne; Praca jako wartość; Etyczne wymiary zarządzania i etyka biznesu; Etyka wypowiedzi dziennikarskiej
 • Psychologia – przykładowe tematy: Psychologia społeczna w kontekście działań międzyludzkich; Stres i lęk; Kształtowanie się tożsamości człowieka
 • Socjologia – przykładowe tematy: Struktura społeczna – podział i wartości; Społeczeństwa zamknięte v otwarte; Stosunki międzyludzkie w społeczeństwie i organizacji; Role społeczno-zawodowe; Władza i przywództwo; Konflikt społeczny
 • Wiedza o kulturze – przykładowe tematy: Tożsamość i płeć w kulturze; Feminizm i studia ad męskością; Wychowanie; Teorie wywrotowe; Reportaż; Film i literatura XX wieku; Kultura języka; Mowa nienawiści; Migracje; Terroryzm; Kultura judaistyczna; Kultura amerykańska
Gen Henryk Tokarski
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu materialnym i funkcjonalnym
 • Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu strukturalnym
 • Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu materialnym i funkcjonalnym
 • Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu strukturalnym
 • Bezpieczeństwo terrorystyczne w ujęciu materialnym i funkcjonalnym
 • Bezpieczeństwo terrorystyczne w ujęciu strukturalnym
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Biuro Ochrony Rządu: zadania, organizacja i funkcjonowanie
 • Funkcje Obrony Cywilnej w bezpieczeństwie wewnętrznym
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w UE
 • Kontrterroryzm i antyterroryzm
 • Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
 • Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Obywatelskie programy zapobiegawcze
 • Ochrona granicy państwa
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Organizacja pomocy ofiarom przestępstw
 • Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa / ujęcie teoretyczne
 • Policja: zadania, uprawnienia, organizacja i funkcjonowanie
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Profilaktyka przestępczości i innych patologii
 • Profilaktyka, jako forma przeciwdziałania zagrożeniom
 • Przeciwdziałanie i ochrona przed cyberterroryzmem
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze społecznym
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci informatycznej
 • PSP: zadania, organizacja i funkcjonowanie
 • Rola organizacji społecznych w bezpieczeństwie wewnętrznym
 • Rola organów administracji o kompetencjach ogólnych w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Rola służb specjalnych w utrzymaniu bezpieczeństwa państwa
 • Rola stanów nadzwyczajnych w utrzymaniu bezpieczeństwa państwa
 • Rządowe programy przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom
 • Samorządowe programy profilaktyczne
 • Sektor komercyjny w bezpieczeństwie wewnętrznym
 • Siły Zbrojne w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Strategie zwalczania przestępczości
 • Straż graniczna: zadania, organizacja i funkcjonowanie
 • Straże gminne w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Strefa Schengen a Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski
 • Struktura i funkcjonowanie Policji
 • Struktura i funkcjonowanie Straży Granicznej
 • Struktura zarzadzania kryzysowego
 • System antyterrorystyczny RP
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego / ujęcie strukturalne
 • System ostrzegania i alarmowania ludności
 • System utrzymania ładu i porządku publicznego
 • System zabezpieczenia granic państwa
 • Utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego a etyka zawodowa
 • Zadania organów administracji publicznej w ZK
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zagrożenia terrorystyczne
 • Zagrożenie przestępczością i formy przeciwdziałania zagrożeniom
 • Zarządzanie kryzysowe, jako forma zapewnienia bezpieczeństwa
 • Zwalczanie terroryzmu
 • Żandarmeria Wojskowa w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

UWAGA: Powyższe zagadnienia stanowią zakres tematyczny dyplomowania. Służą jedynie do formułowania konkretnych tematów prac dyplomowych.

Dr Krystyna Wiaderny – Bidzińska
 • Szeroko rozumiana administracja: rządowa i samorządowa
 • Kontrola w administracji
 • Finanse publiczne
 • Gospodarka
 • UE
dr inż. Mirosław Zielony
 • Logistyka przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw, gospodarka magazynowa
 • Logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji
 • Transport multimodalny, spedycja, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Centra logistyczne i strefy wolnocłowe
 • Koszty logistyki