Podyplomowe & warsztaty

Celem studiów jest utrzymanie konkurencyjności sektora banków spółdzielczych, zwiększenie szansy uczestników studiów na awans, wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami banków oraz poprawa jakości obsługi klientów. Dzięki zastosowaniu interaktywnych technik szkoleniowych absolwent studiów staje się wszechstronnie przygotowany do pracy bankowca. Ukończenie studiów przynosi wzrost efektywności i aktywności zawodowej pracowników, a co za tym idzie również wzrost konkurencyjności sektora banków spółdzielczych.

Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi są realizowane w ramach modułów dotyczących takich obszarów, jak m.in.: Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, czy też Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem..

W ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich są realizowane takie moduły, jak m.in.: Zarządzanie strategiczne, Strategie marketingowe, czy też Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych przygotowujących do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. Nr 246, poz. 2468).

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

Udział w proponowanych studiach podyplomowych dostarczy uczestnikom zarówno odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej, wraz z gotowymi już narzędziami do zastosowania w przedsiębiorstwie. Największą rolę we wdrażaniu systemu zarządzania jakością mają osoby na stanowisku kierowniczym oraz na stanowiskach samodzielnych działające w obszarze zarządzania procesami w firmie, zwłaszcza pełnomocnicy do spraw jakości, podporządkowani bezpośrednio naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa.